An cianfhoghlaim

Foghlaim Chumaisc | Blended Learning

Bíonn éiteas leanbhlárnach i gColáiste Daibhéid agus cuireann an foghlaim chumaisc leis an éiteas seo. Úsáideann múinteoirí meascán de modhanna múinteoireachta, áiseanna digiteach in a measc. Is í GSuite don oideachas an árdán atá in úsáid ag an scoil. Le linn aon dúnadh de bharr an coróinvíreas is anseo a bheidh an obair á roinnt. Tugtar ephost scoile do gach dalta chun an árdán seo a úsáid. Ní ghlactar le úsáid aon ephost eile. Bíonn traenáil ag gach dalta ar conas gsuite a úsáid agus is slí í chun cumarsáid oscailte a choimeád le múinteoirí. Nuair atá an scoil oscailte go hiomlán úsáidtear modhanna digiteacha chun scileanna foghlaim a spreagadh, mar aon le nótaí ‘s físeanna breise a chur ar fáil chun tacú le obair neamhspleách an dalta.

There is a student centred ethos in Coláiste Daibhéid and a blended learning approach, between face to face and digital platforms, adds greatly to this ethos. Teachers use a variety of teaching techniques including digital learning. GSuite for Education is what is used in the school. For any school closure due to a Public Health Emergency, this is where students will receive their work and communicate with teachers. Every student receives training on the use of GSuite and is given a school email for use on the system. When the school is fully open, GSuite for Education provides a place for students to develop their independent learning skills. Teachers use the platform to provide additional notes, tasks and videos when relevant.

Teagasc agus Foghlaim ar Líne / Learning and Teaching Online

Is í ‘Barr Feabhais trí Ghaeilge’ sprioc na scoile. Tacaíonn an córas digiteach le múinteoirí freastal ar daltaí le ard cumas. Is deis í síneadh den obair ranga a chur ar fáil taobh le taobh le gnáth forbairt an dalta. Spreagtar scileanna foghlaim neamhspléach tríd úsáid an chóras mar aon le muinín sa dhalta agus tuiscint ar a c(h)uid cumas féin.

Excellence through Irish is the goal within the school. Using a digital learning tool such as G-Suite allows for teachers to better cater to students of high ability. The platform can be used to provide extension work alongside the usual classwork to further develop students understanding of concepts. This also develops transferable skills such as independence, confidence and an ability to self-evaluate their learning.

Sábháltacht ar an Idirlíon | Safety When Using the Internet

Is faoin Polasaí Úsáid Inghlachta a úsáidtear aon córas digiteach sa scoil mar aon leis an Polasaí Frithbhulaíochta. Má tá aon míúsáid, déantar daileáil leis faoi na polasaí seo. Is féidir aon mí úsáid a thuairisc chuig an scoil sna gnáth modhanna cumarsáide. Tá na polasaí ar fáil le léamh ar an suíomh faoi polasaithe.

Má tá aon tacaíocht nó eolas maidir le sábháltacht ar an idirlíon nó úsáid ardáin digiteach don foghlaim, is fiú féachaint ar www.webwise.ie

The Acceptable Usage Policy and Anti bullying policy outline the acceptable standards for use of any digital platform utilised for learning. The standards expected are the same as in the classroom setting. If there is a misuse of a digital learning platform then this will be dealt with using these policies. These are available to read on this website. To report any misuse please contact the school in the usual manner.

If you or your son/daughter wish to learn more about how to stay safe when using the internet and digital learning tools, please visit www.webwise.ie