Féinmheastóireacht Scoile

Tugann féinmheastóireacht scoile cumhacht do phobal scoile an dea-chleachtas a aithint agus a dhearbhú, agus réimsí a bhfuil feabhsúchán de dhíth orthu a aithint agus gníomhú ina leith. Baineann féinmheastóireacht scoile go príomha le scoileanna ag glacadh seilbh ar a bhforbairt agus feabhsúchán féin. Tugadh féinmheastóireacht scoile isteach go foirmiúil i gcóras scolaíochta na hÉireann sa bhliain 2012 mar phróiseas comhoibríoch, athmhachnamhach d’athbhreithniú inmheánach scoile, dírithe ar fheabhsúchán scoile. Déanann féinmheastóireacht scoile tuilleadh forbartha ar an bpróiseas um phleanáil forbartha scoile, agus díríonn sé go daingean ar theagasc agus foghlaim. 

Chuir Imlitir 0040/2012 dualgas ar gach scoil gabháil le próiseas na féinmheastóireachta scoile, agus leag sé amach an aidhm agus an bunús atá leis. In Imlitir 0040/2016 leagtar amach an chaoi inar chóir do scoileanna leanúint ar aghaidh le féinmheastóireacht scoile a chur i bhfeidhm. Le féinmheastóireacht scoile bíonn fiosrú athmhachnamhach ann as a dtiocfaidh pleanáil gnímh d’fheabhsúchán atá á treorú ag fianaise a bhailítear laistigh den chomhthéacs uathúil atá ag gach scoil. Cuireann an próiseas ar chumas na scoileanna an fhianaise seo a úsáid chun spriocanna agus gníomhartha fiúntacha agus sainiúla d’fheabhsúchán a aithint a dhíríonn ar chleachtais teagaisc agus foghlama. Cuireann sé ar a gcumas pleananna feabhsúcháin a chruthú agus a chur i bhfeidhm, a ndul chun cinn a thomhas, agus a ngnóthachtálacha a aithint.

Ina rannpháirtíocht leanúnach le féinmheastóireacht scoile, beidh Coláiste Daibhéid ag leanúint ag díriú ar theagasc agus ar fhoghlaim. Beimid ag leanúint an próiseas chun an tionscnaimh náisiúnta a chur i bhfeidhm agus chun gnéithe dár gcleachtais teagaisc agus foghlama nach mór a fhorbairt agus a fheabhsú a aithint, agus obair orthu. Táimid ansa i gColáiste Daibhéid tar éis úsáid a bhaint as an bpróiseas féinmheastóireachta scoile sa tréimhse 2016-2020 chun fócas fiúntach a choiméad ar an litearthacht agus an uimhearthacht agus cabhrú linn Creat don tSraith Shóisearach 2015 a thabhairt isteach agus a leabú.

I mbliana táimid bainteach leis na feachtaisí Coiste Gaelach, Guth an Dalta, An Cleachtas Athshlánaithe agus tá Coiste Digiteach again chomh maith.

Coiste Gaelach

Guth an Dalta

An Cleachtas Athshlánaithe

Coiste Digiteach

2019 / 2020

2020 / 2021

2021 / 2022

School Self-evaluation

School self-evaluation empowers a school community to identify and affirm good practice, and to identify and take action on areas that merit improvement. School self-evaluation is primarily about schools taking ownership of their own development and improvement. School self-evaluation was formally introduced into the Irish school system in 2012 as a collaborative, reflective process of internal school review, focused on school improvement. School self-evaluation further develops the school development planning process, and focuses it firmly on teaching and learning.

Circular 0040/2012 required all schools to engage in the school self-evaluation process, and set out its purpose and rationale. Circular 0040/2016 sets out how schools should continue to implement school self-evaluation. School self-evaluation involves reflective enquiry leading to action planning for improvement that is informed by evidence gathered within each school’s unique context. The process enables schools to use this evidence to identify meaningful and specific targets and actions for improvement that focus on teaching and learning practices. It enables them to create and implement improvement plans, to measure their progress, and to identify their achievements.

In their ongoing engagement with school self-evaluation, Coláiste Daibhéid will continue to focus on teaching and learning. We will continue to use the process to implement national initiatives and to identify and work on aspects of our own teaching and learning practices which require development and improvement. Coláiste Daibhéid have used the school self-evaluation process in the 2016-2020 period to maintain a meaningful focus on literacy and numeracy and to assist them in introducing and embedding the Framework for Junior Cycle 2015

We are currently focusing on Coiste Gaelach, Student Voice, Restorative Practice and Digital Learning

Coiste Gaelach

Student Voice

Restorative Practice

Digital Learning