Féinmheastóireacht

[youtube_advanced url=”https://www.youtube.com/watch?v=jQCNJ0pmANo&feature=youtu.be&hd=1″ rel=”no”]

Cén fáth go bhfuil Féinmheastóireacht Scoile (FMS) ann?

Tugann FMS deiseanna do scoileanna a gcleachtas féin a scrúdú laistigh dá gcomhthéacs féin agus tuairisciú ar a láidreachtaí agus ar a réimsí feabhsúcháin dá bpobal scoile féin. Tá tairbhe ann do mhúinteoirí toisc go gcomhroinneann siad eispéiris agus cuidíonn sé leo a bheith níos éifeachtúla fós ina seomraí ranga. Tá tairbhe ann do scoláirí toisc go mbíonn baint acu lena n-oibríonn dóibh agus le cad a chuideodh leo foghlaim. Tá tairbhe ann don scoil toisc go ndíríonn na múinteoirí uile ar an líon beag straitéisí d’fheabhsúchán.

The Rationale for School Self-Evaluation (SSE)

SSE provides opportunities for schools to examine their own practice within their own context and to report on their strengths and areas for improvement to their own school community. It brings benefits to teachers as they share experiences and ideas and helps them to become even more effective in their classrooms. It brings benefits to students as they have a say in what works for them and what would help them to learn. It brings benefits to the school as all teachers focus on the same small number of strategies for improvement.

Tuairiscí Féinmheastóireacht Scoile 2018 / School Self-Evaluation Reports 2018:
Córas Molta Achoimre 2017- 18 Córas Molta 2018
Foghlaim agus Léinn Achoimre 2017- 18 Foghlaim agus Léínn 2018
Uimhearthacht Achoimre 2017-18 Uimhearthacht

Acmhainní Féinmheastóireacht Scoile ar fáil anso

School Self-Evaluation Resources here

Seimineár FMS 2014

SSE Seminar 2014