Eolas Ginearálta

colaiste-daibheidTeangbháil Scoile: (To contact the school)

LOGÁIL ISTEACH TUISMITHEOIRÍ / PARENTAL LOGIN

Is féidir dul i dteangbháil leis an scoil i slithe éagsúla.

Seoladh/Address: Teach Buckingham, Sráid an Mhuilinn Shábhadóireachta, Corcaigh

Fón: 021 4917733

R-Phoist: oifig@colaistedaibheid.ie

Tá an Oifig ar oscailt ag na huaireanta seo thíos:

Luan go hAoine: 8.30r.n.-4.30i.n.. Dúnta idir 12.00i.n.-1.00i.n. gach lá.

The Office is open at the following times:

Monday to Friday: 8.30a.m.-4.30p.m.. Closed each day from 12.00p.m.-1.00p.m.

 

Way2Pay/Íocaíocht Scoile/School Payments

Deintear gach íocaíocht scoile go leictreonach anois. Úsáidtear Way2Pay chuige seo agus faigheann gach tuismitheoir sonraí logála isteach. Dein logáil isteach anseo Tá treoracha úsáideora ar fáil THE WAY2PAY PARENTS DASHBOARD

School payments are now made by electronic means via Way2Pay. Each parent receives login details from the school. You can access the login page here. Instructions for use are available THE WAY2PAY PARENTS DASHBOARD


Teangmháil le Múinteoirí/Contact with Teachers

Más ceist ábhar é is fiú dul i dteangbháil leis an múinteoir ábhair ar dtús. Más ceist ghinearálta faoi do mhac/iníon is fiú labhairt leis an Múinteoir Ranga ar dtús. Ba cheart coinne a dhéanamh tríd an oifig chun bualadh le duine den bhfoireann.

For queries relating to a particular subject it is the school practice that a parent would contact the subject teacher first. If the matter is of a more general nature contact with the class teacher is advised.

All meetings with staff members is by appointment only. Appointments may be made during office hours

Teacht agus Imeacht

Sa chás go gcaithfidh dalta an scoil a fhágaint luath caithfidh tuismitheoir nó caomhnóir an dalta sin a shíniú amach sa PhríomhOifig. Chun chuidiú le seo is fiú nóta a thabhairt don dalta sa tslí gur féidir leo a bheith ag an oifig in am chun bualadh leis an nduine fásta.

Agus dalta as láthair ‘sé nós na scoile ná go gcuirfeadh an tuismitheoir glaoch ar an scoil go luath I rith na maidne agus go mbeadh nóta scríofa sa dhialann ar filleadh dó/di.

Má thagann dalta isteach déanach caithfidh siad síniú isteach san oifig agus stampa a fháil sa Dhialann.

Ní cheadaítear do dhaltaí sóisearacha an scoil a fhágáil le linn na sosanna. Ligtear do na daltaí sinsearacha dul go dtí na siopaí áitiúla amháin ar rogha údarás na scoile. Ligtear don scoil an chead seo a bhaint chomh maith ar aon lá faoi leith.

If a student needs to leave school early s/he must be collected and signed out by a parent/guardian from the main office. To assist this it is advisable that the student has a note to show the teacher prior to leaving the class.

When a student is absent the school must be phoned on the first morning. On return to school the student must have a note explaining the absence.

If a student arrives late to school, he/she must sign in at the Office and get a stamp in the Journal.

Only senior students may leave the school at main-lunch but this permission can be removed if necessary.

Obair Bhaile

Faigheann daltaí Obair Bhaile gach oiche. Caithfidh sé a bheith scríofa sa dhialann scoile. Tugann an Obair Bhaile deis do dhaltaí dul siar ar obair na scoile chun tuiscint agus cleachtadh a fháil. Ligeann se do mhuinteoirí dul chun cinn a thomhas. Ba cheart, ar a laghad, go mbeadh fíor-iarracht le feiscint san Obair bhaile. Molaimid do dhaltaí a chinntiú roimh dul a bhaile go dtuigeann siad cad atá i gceist leis an obair bhaile é fhéin. Cuid den obair bhaile ná na leabhair agus an mála scoile a ullmhú don lá scoile. Ní maith an nós é do dhaltaí teacht ar scoil agus leabhair in easnamh. Chomh maith ba cheart do dhaltaí a m(h)ála a ghlanadh amach go rialta.

Students receive homework every night. It should be written into the journal. The Homework allows for further understanding and re-enforcement to occur. It also allows the teacher to gauge the progress of the student. It is expected that every student would make a genuine effort to complete the homework. To allay distress for any student it is good practice to write a short (one line) note to explain if homework is incomplete. It is also good practice for students to ensure that they understand the homework requirement before going home. Part of the homework is to prepare the school bag for the morning classes. It is not good practice for students to be in class without the correct books.

Bia Folláin

Ba cheart go mbeadh lón folláin ag daltaí agus iad ar scoil. Níl na nithe seo a leanas ceadaithe: (i) deochanna coipeach (ii) guma cogainte (iii) criospaí (iv) deochanna ar nós ‘Red Bull’. Molaimid do dhaltaí ar fad páirt a ghlacadh i gníomhaíochtaí agus súil a choiméad ar a sláinte féin idir corp is intinne.

Students should bring a healthy lucnch to school. The following are not allowed: (i) Fizzy drinks (ii) chewing gum (iii) crisps (iv) drinks with high caffeine content such as ‘Red Bull’. We would advise all students take part in some exercise and, in particular, to mind their health both physical and mental.

‘Níos mó den mbun is níos lú den mbarr’